Ogłaszanie wolnych miejsc pracy

Istnieją różne zasady dotyczące naboru do pracy na stanowiska dla pracowników państwowych, samorządowych oraz pracowników na prywatnym rynku pracy.

Często zadawane pytania

 • Ogłaszanie wolnych miejsc pracy

  Zgodnie z ustawą nr 70/1996 o pracownikach państwowych wolne stanowiska dla pracowników państwowych powinny zostać ogłoszone publicznie.

  Od obowiązku ogłaszania tych stanowisk istnieją pewne wyjątki, które zostaną omówione w dalszej części niniejszego rozdziału.

  Samorządy nie są ustawowo zobowiązane do ogłaszania naboru do pracy, jednak jest to postrzegane jako dobra praktyka. Ponadto większość umów zbiorowych pod które podlegają pracownicy samorządowi stanowi, że wolne miejsca pracy w samorządach należy ogłaszać publicznie.

  Na prywatnym rynku pracy nie istnieje wymóg publicznego ogłaszania naboru do pracy.

  Oznacza to, że jedynie administracja państwowa i samorządy zobowiązane są ogłaszać wolne miejsca pracy. Inne podmioty negocjujące ze związkami zawodowymi zrzeszonymi w BSRB nie są zobowiązane do publicznego ogłaszania naboru do pracy.

  Po upływie terminu składania aplikacji o pracę, zgodnie z ustawą informacyjną nr 140/2012, zarówno władze państwowe, jak i władze samorządowe zobowiązane są do ujawnienia nazwisk i stanowisk aplikantów. Wspomniana ustawa ma zastosowanie również do podmiotów we własności publicznej oraz do podmiotów prywatnych realizujących projekt publiczny.

 • Pracownicy państwowi

  Zgodnie z ust. 2 art. 7 ustawy o pracownikach państwowych wolne stanowisko pracy w administracji państwowej należy ogłosić publicznie. Inne oferty pracy są ogłaszane publicznie zgodnie z rozporządzeniem 464/1996. Prezes danej instytucji jest uprawniony do ustalenia specjalnych zasad zamieszczania ogłoszeń o wolnych miejscach pracy w podlegającej mu instytucji, jeżeli zasady te zostaną podane do wiadomości publicznej i zatwierdzone przez ministra. Jeżeli po upływie terminu aplikacji o dane stanowisko wpłynie wniosek o udostępnienie informacji o danych osobowych i stanowisku kandydatów, istnieje obowiązek udostępnienia tych informacji. Nie zezwala się na gwarantowanie anonimowości osobom ubiegającym się o stanowiska pracy w administracji państwowej.

  Proces ten omówiono szczegółowo w rozporządzeniu nr 1000/2019 w sprawie ogłoszeń o pracę w administracji państwowej. Wspomniane rozporządzenie dotyczy pracowników państwowych, którzy nie są urzędnikami służby cywilnej.

  Oferty pracy należy publikować co najmniej na dwa tygodnie przed ostatecznym terminem składania aplikacji o dane stanowisko.

  Obowiązek ogłaszania wolnych stanowisk pracy nie istnieje w następujących przypadkach:

  • Zatrudnienie tymczasowe trwające 2 miesiące lub krócej.
  • Zatrudnienie ze względu na zastępstwo z powodu urlopu, choroby, urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego, urlopu naukowego, pracy w instytucji międzynarodowej, jeżeli okres zatrudnienia nie przekracza 12 miesięcy.
  • Oferty pracy, które zostały ogłoszone w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, gdzie zaznaczono, że wniosek może być ważny przez sześć miesięcy.
  • Miejsca pracy stworzone przez rząd i inne partie na rynku pracy wprowadzone jako tymczasowe rozwiązanie z uwagi na sytuację na rynku pracy.
  • Zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin przeznaczone dla osób o ograniczonej zdolności do pracy, które jest częścią rozwiązań na rynku pracy.

  Aby spełnić warunki o publicznym ogłaszaniu ofert pracy, ofertę pracy wystarczy opublikować na rządowym portalu pracy www.starfatorg.is

  Oferta pracy powinna zawierać tytuł stanowiska, nazwę instytucji i lokalizację (jeśli praca wykonywana ma być w określonej lokalizacji). Dodatkowo powinna ona zawierać:

  • Rodzaj oferowanego stanowiska pracy i jego dziedzinę. Opis stanowiska pracy powinien być dokładny, tak aby kandydaci ubiegający się o zatrudnienie mogli łatwo zrozumieć, z czym wiąże się dane stanowisko.
  • Godzinowy wymiar czasu pracy.
  • Szczebel zarządzania w strukturze organizacyjnej danej instytucji lub organizacji.
  • Wymagania na temat wykształcenia i kwalifikacji.
  • Inne umiejętności i doświadczenie wymagane na danym stanowisku.
  • Warunki zatrudnienia.
  • Preferowana data rozpoczęcia zatrudnienia.
  • Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat danego zatrudnienia
  • Okres wypowiedzenia.
  • Gdzie i w jaki sposób można składać aplikacje o pracę.
 • Urzędnicy służby cywilnej

  Artykuł 7 ustawy nr 70/1996 o pracownikach państwowych stanowi, że ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko urzędnika służby cywilnej powinno zostać ogłoszone w Monitorze Prawnym (Lögbirtingarblað), a termin składania kandydatur powinien wynosić co najmniej dwa tygodnie od dnia ogłoszenia. Obsadzanie stanowiska stałego lub tymczasowego bez wcześniejszego ogłoszenia, dopuszczalne jest w następujących przypadkach:

  • Kiedy kadencja danego urzędnika jest automatycznie przedłużana o pięć lat
  • Kiedy uprzednio mianowany urzędnik jest nieobecny przez dłuższy okres czasu (np. z powodu choroby)
  • Kiedy urzędnik przenoszony jest pomiędzy stanowiskami

  Nie istnieją przepisy dotyczące treści ogłoszeń o pracę dla urzędników służby cywilnej. Inne oferty pracy należy ogłaszać zgodnie z rozporządzeniem 464/1996.

  Po upływie terminu aplikacji, na żądanie opinii publicznej i mediów, państwo i inne organy władzy publicznej zobowiązane są do udostępniania informacji na temat kandydatów.

 • Ogłoszenia o pracy - samorządy

  Samorządy nie mają obowiązku ogłaszania wolnych miejsc pracy, ale wiele z nich uważa to za dobrą praktykę. Niektóre umowy zbiorowe związków członkowskich BSRB zawierają zapisy stanowiące o obowiązku ogłaszania wolnych miejsc pracy w samorządach.

 • Miasto Reykjavik

  W umowie zbiorowej pomiędzy związkiem zawodowym Sameyki a miastem Reykjavik znajduje się zapis, zgodnie z którym miasto jest zobowiązane do ogłaszania wszystkich wolnych miejsc pracy co najmniej na 14 dni przed upływem terminu aplikacji. Nie ma jednak obowiązku zamieszczania ogłoszeń o pracę zastępczą z powodu urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego lub zwolnienia chorobowego, albo o pracę na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, a także o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, czy pracę dla stażystów i pracę dla młodzieży.

  Zgodnie z umową zbiorową w ogłoszeniu powinny znaleźć się następujące elementy:

  • Tytuł oferowanego stanowiska, rodzaj pracy oraz/lub, w zależności od przypadku, krótki opis stanowiska.
  • Godzinowy wymiar czasu pracy (jeśli nie jest to praca w pełnym wymiarze godzin)
  • Wymagania związane z zatrudnieniem
  • Warunki zatrudnienia – odniesienie do odpowiedniej umowy zbiorowej dla pracowników w sektorze publicznym.
  • Osoba, u której można uzyskać więcej informacji nt. danego zatrudnienia
  • Gdzie i w jaki sposób można składać aplikację
  • Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia
  • Czy wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu, a jeśli tak, to gdzie można go uzyskać.
  • Wymagania, jeżeli takie istnieją, dotyczące dokumentów, które powinny wpłynąć wraz z aplikacją
  • Termin składania aplikacji
 • Inne samorządy

  Artykuł 11.2.1 umowy zbiorowej samorządów lokalnych, w imieniu których negocjuje Stowarzyszenie Samorządów Islandzkich (Samband íslenskra sveitarfélaga), stanowi:

  „Co do zasady, wolne miejsce pracy powinno być ogłoszone, ale możliwe są wyjątki, np. w przypadku zatrudnienia tymczasowego lub transferu pomiędzy różnymi stanowiskami.”

  Należy zauważyć, że regulaminy samorządów mogą zawierać bardziej szczegółowe przepisy dotyczące ogłaszania wolnych miejsc pracy. W przypadku zmian organizacyjnych nie istnieje konieczność zwolnienia pracowników i ogłoszenia wolnych miejsc pracy zgodnie z nową strukturą danej instytucji. Konieczne jest wcześniejsze określenie, czy i jak duże zmiany nastąpią na danym stanowisku, w wymaganych kwalifikacjach, itp. Dlatego, jeśli chodzi o zmiany organizacyjne, zasady dotyczące obowiązku ogłoszenia wolnych miejsc pracy nie zawsze mają zastosowanie.

 • Ogłoszenia o pracy u innych pracodawców

  Inni pracodawcy negocjujący ze związkami zawodowymi zrzeszonymi w BSRB, tj. pracodawcy poza administracją państwową i samorządami, nie mają obowiązku publicznego ogłaszania wolnych miejsc pracy. Jednak niektóre związki członkowskie BSRB wynegocjowały taki obowiązek w umowach zbiorowych. Przykładem tego jest umowa zbiorowa pomiędzy Orkubú Vestfjarða hf. i Stowarzyszeniem Pracowników Publicznych w na Fiordach Zachodnich (Félag opinbera starfsmanna á Vestfjörðum), według której zanim nastąpi zatrudnienie, wszystkie wolne stanowiska pracy w O.V. powinny zostać ogłoszone wewnętrznie w firmie.

Did you find the content of this page helpful?