Wynagrodzenie

Płace minimalne są ustalane w umowach zbiorowych. Pewne zasady, pisane i niepisane, obowiązują, gdy wynagrodzenie jest nadpłacone lub niewypłacone.

Wynagrodzenie

 • Wynagrodzenie

  Wynagrodzenia i płatności wynagrodzeń są regulowane przez ustawodawstwo i umowy zbiorowe. Wynagrodzenie ustalane jest w umowach zbiorowych i stanowi minimalne wynagrodzenie dla wszystkich pracujących w danej dziedzinie zgodnie z art. 1 ustawy nr 55/1980 o gwarancji warunków pracy i praw emerytalnych.

  Większość pracowników sektora publicznego pracuje na podstawie umów zbiorowych lub instytucjonalnych porozumień zbiorowych. W sektorze prywatnym umowy zbiorowe określają minimalne wynagrodzenie, ale często w indywidualnych umowach o pracę negocjowane są lepsze warunki.

  Płace są regulowane i chronione przez Konstytucję Republiki Islandii (rozdział VII artykuł 75). Zostało to potwierdzone wyrokami Sądu Najwyższego Islandii. Dotyczy to również "zdolności do zarobkowania", czyli zdolności danej osoby do uzyskania pewnych zarobków. Nielegalne jest wypłacanie wynagrodzenia z potrąceniami, czyli zmniejszanie wynagrodzenia w celu spłacenia długów, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione. Jest to zapisane w ustawie nr 28/1930 o wypłacie wynagrodzeń i zostało potwierdzone w wielu wyrokach Sądu Najwyższego.

 • Nadpłata wynagrodzenia

  Może się zdarzyć, że pracownik otrzyma nadpłatę wynagrodzenia, czyli wypłacona mu kwota wynagrodzenia przekracza kwotę, która mu się należy. Przyczyny nadpłaty wynagrodzenia mogą być różne, ale najczęściej jest to błędne naliczenie wynagrodzenia przez pracodawcę. Zdarza się również, że pracownik dostaje podwójną wypłatę, jednak taki błąd jest oczywisty i łatwy do skorygowania. W wielu przypadkach pracownicy co miesiąc otrzymują inne kwoty wynagrodzenia, np. z powodu innej liczby nadgodzin i innych czynników. Dlatego nadpłata zostaje czasem przeoczona przez pracownika, który może nie być świadomy błędnego naliczenia.

  Pracownik korzysta z nadpłaty w dobrej wierze

  Generalnie przyjmuje się, że pracodawca nie powinien próbować odzyskać nadpłaconego wynagrodzenia, jeśli w momencie otrzymania wypłaty pracownik ją zużył w dobrej wierze. Powodem jest to, że wynagrodzenie służy głównie do pokrycia kosztów utrzymania i niesprawiedliwym byłoby, że jedynie pracownik ponosiłby odpowiedzialność za błąd pracodawcy.

  Pracownik korzysta z nadpłaty w złej wierze

  Jeśli pracownik zdaje sobie sprawę z nadpłaty lub jeśli otrzymuje wynagrodzenie, którego się nie spodziewał i nie zgłosi tego faktu pracodawcy, uważa się, że przyjął on wynagrodzenie w złej wierze i pracodawca ma prawo je odzyskać. Tak było w przypadku wyroku nr E-4351/2006 wydanego przez sąd rejonowy w Reykjaviku, w którym zdecydowano, że pracownik wakacyjny, któremu po zakończeniu umowy wypłacono wynagrodzenie za 8 miesięcy, powinien zwrócić pracodawcy nadpłaconą kwotę.

  Pracownik udziela nieprawidłowych informacji

  Jeśli pracownik świadomie poda pracodawcy błędne informacje, wówczas powstała nadpłata uznawana jest za winę pracownika, a pracodawca ma pełne prawo żądać zwrotu nadpłaconej kwoty. Jakkolwiek nadpłaty, które wynikają z nieporozumienia, zasadniczo nie podlegają zwrotowi, co potwierdzono w wyroku Sądu Najwyższego 1969:721.

 • Niezapłacone wynagrodzenie

  Jeśli wynagrodzenie nie zostanie wypłacone w całości, pracownikowi przysługuje wyrównanie wynagrodzenia plus kara za zwłokę od dnia obowiązku płatności do dnia rzeczywistej zapłaty. Jeśli błędy w obliczeniach wynagrodzenia występowały przez dłuższy czas, pracownikowi należy się wyrównanie za cały ten okres lub do czterech lat wstecz. Prawo do żądania korekcji nieprawidłowo wypłaconego wynagrodzenia przedawnia się po upływie czterech lat.

  Jeśli pracownik znajdzie błędy w obliczeniach wynagrodzenia, powinien natychmiast poinformować o tym pracodawcę. W przeciwnym razie pracownik może stracić prawo do odzyskania tej kwoty. Złotą zasadą w takich przypadkach jest, aby co miesiąc lub przynajmniej regularnie co jakiś czas sprawdzać odcinek wypłaty (launaseðill).

  W razie potrzeby, związki zawodowe zrzeszone w BSRB chętnie służą pomocą.

Did you find the content of this page helpful?