Okres wypowiedzenia a urlop

Jak omówiono w rozdziale dotyczącym urlopu, coroczny okres urlopowy trwa od 1 maja do 15 września. Pracodawca zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania pracownika o udzieleniu mu urlopu. Powinno to odbyć się najpóźniej do 1 kwietnia.

Czasami zdarza się, że urlop koliduje z terminem wypowiedzenia, na przykład, jeśli pracownik został zwolniony lub złożył rezygnację po ustaleniu terminu urlopu. W takich przypadkach pracodawca i pracownik powinni uzgodnić, co nastąpi w sprawie urlopu. Niezależnie od konkluzji, nie zezwala się, aby pracodawca jednostronnie decydował o tym, że pracownik wykorzysta urlop w okresie wypowiedzenia. Zanim zapadnie taka decyzja, pracownik powinien wyrazić na to zgodę. Zasada ta nie wynika z ustawodawstwa ani z umów zbiorowych, a opiera się o wyrok sądowy.

Jeżeli urlop zostanie wykorzystany w okresie wypowiedzenia, okres wypowiedzenia ulega przedłużeniu o czas urlopu. Jeśli od pracownika nie oczekuje się pracy w okresie wypowiedzenia, stosowaną praktyką jest porozumienie stron, zgodnie z którym pracownik pobiera wynagrodzenie w ciągu okresu wypowiedzenia, a następnie przy zakończeniu zatrudnienia otrzymuje wypłatę za niewykorzystany urlop.

Did you find the content of this page helpful?