Ogólne wymagania dla pracowników państwowych

Zgodnie z ust. II art. 6 ustawy nr 70/1996 o pracownikach państwowych, warunki kwalifikujące do powołania lub zatrudnienia na stanowisko pracy państwowej są następujące:

  • Ukończone 18 lat. Wyjątki mogą dotyczyć zatrudnienia na podstawie umowy o staż naukowy, pracy przy sprzątaniu, pracy posłańca lub podobnych prac. Obowiązują postanowienia innych ustaw, w których określono inne ograniczenia wiekowe.
  • Uzyskanie pełnoletności. Ten warunek nie ma zastosowania w przypadku wyjątków określonych w punkcie powyżej.
  • Zdrowie psychiczne i fizyczne konieczne do wykonywania danej pracy.
  • Wykształcenie ogólne, a ponadto wszelkie odpowiednie wykształcenie specjalistyczne wymagane przez prawo lub specyfikę pracy, konieczne do sprostania wymaganiom danego zatrudnienia.
  • Sprawowanie kontroli nad własnymi finansami, w przypadkach, w których zatrudnienie wymaga odpowiedzialności finansowej, na przykład w pracy kasjera lub inkasenta, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli wymagają tego okoliczności.
  • Wnioskodawca zostanie uznany za nieposiadającego kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia, jeżeli poddany on został karze za przestępstwo z art. 68 § 1 Kodeksu karnego.
Did you find the content of this page helpful?