Przeniesienie własności przedsiębiorstwa

Ustawa nr 72/2002 stoi na straży statusu prawnego i bezpieczeństwa pracy pracowników w przypadku przeniesienia własności przedsiębiorstwa, w którym są oni zatrudnieni, niezależnie od tego, czy zmiana własności obejmuje całość, czy część działalności danego przedsiębiorstwa. Ustawa dotyczy przedsiębiorstw w sektorze publicznym i prywatnym, które prowadzą działalność gospodarczą, niezależnie od tego, czy działają one dla zysku, czy nie. Ustawa ta stosowana jest na przykład, gdy samorząd zawiera specjalną umowę z prywatnym przedsiębiorstwem na prowadzenie w imieniu samorządu przedszkola. Ta ustawa nie ma zastosowania w przypadku restrukturyzacji organizacyjnej.

Przeniesienie własności przedsiębiorstwa

  • Ochrona praw pracowniczych

    Podczas zmiany właściciela przedsiębiorstwa, pracownicy zachowują swoje prawa i obowiązki. Zostają one przeniesione na nowego właściciela, czyli na podmiot przejmujący daną działalność. Dotyczy to również żądań pracowników względem pracodawcy. W ten sposób podmiot przejmujący działalność przejmuje wszelkie długi wobec pracownika, które stworzył poprzedni właściciel. Nabywca danej działalności zobowiązany jest szanować warunki płacy i pracy zgodnie z umowami zbiorowymi w okresie ich obowiązywania, ale także warunki, które wynikają z umów o pracę.

    W przypadku prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, dotychczas zatrudnieni pracownicy zatrzymują swoje dotychczasowe prawa i obowiązki wynikające z umów zbiorowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy przedsiębiorstwo prowadzone przez samorząd przechodzi w ręce prywatne. Pracownicy, którzy podlegali umowie z byłym pracodawcą przed przeniesieniem, zachowują swoje prawa zgodnie z umowami zbiorowymi po zmianie właściciela.

  • Ochrona przed wypowiedzeniem przy zmianie własności przedsiębiorstwa

    Zbywającemu lub przejmującemu dane przedsiębiorstwo nie wolno zwalniać pracowników z powodu tej czynności, chyba że zwolnienie to następuje z przyczyn finansowych, technicznych lub organizacyjnych pociągających za sobą konieczność zmian w zatrudnieniu.

Did you find the content of this page helpful?