Wypowiedzenie i okres wypowiedzenia

Zasady, które mają zastosowanie przy wypowiadaniu stosunku pracy w przypadku pracowników sektora publicznego, czyli pracowników państwowych i samorządowych, znacznie różnią się od zasad, które obowiązują w sektorze prywatnym. Pracowników państwowych i pracowników samorządowych obowiązują podobne zasady przy rozwiązywaniu stosunku pracy.

Okres wypowiedzenia rozpoczyna się z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym pracownik otrzymał pismo informujące o wypowiedzeniu umowy lub stosunku pracy. W przypadku, gdy pracownik nie otrzyma wypowiedzenia przed końcem miesiąca, do okresu wypowiedzenia doliczany jest dodatkowy miesiąc. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem państwowym lub samorządowym powinno zostać uzasadnione obiektywnymi przyczynami. Istnieją różne procedury w zależności od tego, czy wypowiedzenie następuje z przyczyn po stronie pracownika, czy pracodawcy. Tym samym udzielenie formalnego upomnienia jest co do zasady niezbędnym prekursorem zgodnego z prawem wypowiedzenia pracy z przyczyn leżących po stronie pracownika. Jeżeli przyczyna wypowiedzenia leży po stronie pracodawcy, np. z powodu zmniejszenia liczby pracowników w związku z reorganizacją instytucji, pracodawca nie ma obowiązku udzielenia pracownikowi nagany przed wręczeniem mu wypowiedzenia umowy lub stosunku pracy.

Wypowiedzenie i okres wypowiedzenia

 • Pracownicy państwowi

  W przypadku pracowników państwowych obowiązuje ustawa nr 70/1996 o pracownikach państwowych.

  Zgodnie z tą ustawą pracodawca ma prawo rozwiązać stosunek pracy z dwóch powodów: z powodu czynów pracownika oraz z przyczyn związanych z pracodawcą i/lub miejscem pracy.

  Ogólnie rzecz biorąc, nie zezwala się, aby administracja państwowa zwolniła pracownika bez uprzedniego udzielenia mu nagany. Ponadto, wypowiedzenie powinno być wynikiem podobnego lub takiego samego zachowania, za które wcześniej udzielona została nagana. Oznacza to, że aby doszło do wypowiedzenia umowy pracy, dany pracownik musi powtórzyć zachowanie, za które uprzednio udzielono mu nagany. Taka interpretacja została ustalona przez Sąd Najwyższy Islandii w wyroku nr 384/2005.

 • Pracownicy samorządowi

  Nie istnieje ustawodawstwo bezpośrednio regulujące wypowiadanie umowy pracy dla pracowników samorządowych. Stosowane są jednak postanowienia umów zbiorowych dotyczących pracowników samorządowych, gdzie zapisano jasne zasady wypowiedzenia umowy pracy. Stanowią one, że przed wypowiedzeniem pracownikowi umowy, należy udzielić mu nagany.

  Ogólnie rzecz biorąc, umowy zbiorowe związków zrzeszonych w BSRB są w tych kwestiach podobne, ponieważ większość z nich negocjowana jest ze Stowarzyszeniem Samorządów Islandzkich (które reprezentuje interesy wszystkich samorządów, z wyjątkiem miasta Reykjavik).

 • Powody wypowiedzenia umowy pracy

  Zgodnie z ustawą nr 37/1993 o postępowaniu administracyjnym, pracownicy państwowi i pracownicy samorządowi mają prawo zażądać pisemnego uzasadnienia wypowiedzenia. Wypowiedzenie jest traktowane jako decyzja administracyjna. W związku z tym do decyzji o wypowiedzeniu podejmowanej przez organy państwowe i samorządowe, mają zastosowanie przepisy prawa administracyjnego.

 • Wypowiedzenie umowy na czas określony

  Umowa na czas określony nie może zostać rozwiązana, chyba że zawiera ona klauzulę stanowiącą, że umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron przed terminem jej wygaśnięcia. Istotą umów na czas określony jest zatrudnienie na określony okres, po którym stosunek pracy kończy się samoczynnie. W przypadku, kiedy umowa na czas określony zostanie wypowiedziana przed terminem jej zakończenia, a nie zawarto w niej klauzuli na to zezwalającej, wypowiedzenie uznaje się za nieważne.

Did you find the content of this page helpful?