Prawo do prywatności

Każdy ma prawo do prywatności w swoim życiu prywatnym zarówno w domu, jak i w miejscu pracy. Pracownicy mają zatem prawo do prywatności w miejscu zatrudnienia.

Prawo pracowników do prywatności

 • Ustawa o ochronie danych osobowych

  Ustawa nr 90/2018 o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych, stanowi o prawie pracodawców do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, w co włączone są informacje o pracownikach. Główne postanowienie tej ustawy stwierdza, że gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone tylko wtedy, gdy dana osoba jednoznacznie wyrazi na nie zgodę.

  Ze względu na charakter umów o pracę, odmowa, wycofanie lub zmiana wcześniej wyrażonej zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych może być dla pracownika kłopotliwa. Dlatego udzielona zgoda nie zawsze zapewnia pracodawcy bezwarunkowy dostęp i przetwarzanie danych osobowych pracownika. Pracodawca powinien ze szczególną ostrożnością przestrzegać sześciu głównych zasad, które zostały opisane poniżej.

  Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem tylko jeżeli, a także w takim zakresie, w jakim ma zastosowanie co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

  • Osoba, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, wyraziła zgodę na ich przetwarzanie w jasno określonym celu/celach.
  • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy, w której stroną jest osoba, której dotyczą przetwarzane dane lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której przetwarzane dane dotyczą.
  • Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze danych.
  • Przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
  • Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.
  • Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec takich interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 • Sześć zasad przetwarzania danych osobowych

  Przy przetwarzaniu danych osobowych należy przestrzegać wszystkich następujących zasad:

  1. Przetwarzanie danych osobowych powinno odbywać się zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty w stosunku do osoby, której dane dotyczą.
  2. Zebrane dane osobowe powinny być wykorzystywane wyłącznie do określonych, jednoznacznych, zgodnych z prawem i obiektywnych celów i nie zezwala się na ich dalsze przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów historycznych, statystycznych lub naukowych nie jest uznawane za niezgodne z pierwotnie określonymi celami, pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.
  3. Przetwarzanie danych jest adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co jest niezbędne w realizacji zdefiniowanego celu przetwarzania tych danych.
  4. Przetwarzanie jest dokładne i w razie potrzeby aktualizowane; dane osobowe, które są niedokładne lub niekompletne w stosunku do celu ich przetwarzania, są niezwłocznie usuwane, lub poprawiane.
  5. Przetwarzanie powinno być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których dane osobowe są przetwarzane; dane osobowe mogą być przechowywane przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa.
  6. Dane osobowe powinny być przetwarzane w sposób zapewniający ich adekwatne bezpieczeństwo.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.personuvernd.is

Did you find the content of this page helpful?