Zmiany warunków pracy

Mimo że pracodawcy w sektorze publicznym mają pewne prawa do dokonywania zmian w opisach stanowisk pracy swoich pracowników, to przy dokonywaniu takich zmian powinni oni kierować się przepisami prawa i postanowieniami umów zbiorowych.

Zmiany warunków pracy

  • Ogólne informacje o zmianach warunków zatrudnienia

    Zmiany warunków zatrudnienia pracowników publicznych są uregulowane prawnie oraz umowami zbiorowymi. Kiedy dana osoba zostaje zatrudniona, obowiązki, które musi spełnić oraz obszary jej kompetencji są jasno określone. Nie można założyć, że zakres pracy pozostanie niezmieniony i dlatego normalnym jest, że kierownik lub pracodawca może chcieć wprowadzić pewne zmiany w pracy i/lub opisie stanowiska.

    Krótko mówiąc, pracownik musi zaakceptować pewne zmiany w swojej pracy, ale jeśli zmiany są znaczące, powinny one być poprzedzone pisemną informacją w podobny sposób jak wypowiedzenie. Pracownik ma miesiąc na zaakceptowanie zmian lub rezygnację. Odmowa przyjęcia zmian skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę. Jeśli pracownik zaakceptuje zmiany, które obejmują niższe wynagrodzenie lub mniej uprawnień, zachowuje on dotychczasowe uprawnienia i wynagrodzenie przez cały okres wypowiedzenia.

  • Zawiadomienie o zmianach w warunkach zatrudnienia

    Zawiadomienie o zmianach w warunkach zatrudnienia zawsze powinno mieć formę pisemną i zawierać przyczyny zmian. Prawo do wprowadzania tego rodzaju zmian powinno być również wykorzystywane z umiarem i w taki sposób, aby zmiany miały jak najmniejszy wpływ na pracownika. Jeżeli zmiany prowadzą do obniżenia wynagrodzenia, pracownik ma prawo do zostania wysłuchanym i przedstawienia argumentów przeciwko zmianom, zanim zostaną podjęte jakiekolwiek decyzje.

Did you find the content of this page helpful?